SPLOŠNI POGOJI

ZA PRODAJO OPREME NA OBROKE NA SPLETNI STRANI TRGOVINA.KRS.SI

»Pogoji prodaje na obroke: gre za splošne pogoje podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., Mariborska cesta 25, 2352 Selnica ob Dravi, matična številka 1775502000, ki določajo pogoje prodaje opreme na spletni strani trgovina.krs.si, ki jo CATV Selnica-Ruše, d.o.o. ponudi z možnostjo odplačila na obroke. Ti Pogoji prodaje na obroke so del vseh pravnih poslov, kjer se s sklicem na te Pogoje prodaje na obroke le-ti izrecno vključijo v vse posle, za katere ne veljajo drugi ločeni pogoji, ki urejajo prodajo na obroke. V primeru, da ločeni pogoji določajo drugačne pogoje nakupa od pogojev, navedenih v teh Pogojih prodaje na obroke, so ti navedeni ločeno in veljajo samo za določen pravni posel.

1. člen

CATV Selnica-Ruše, d.o.o. v okviru svoje redne ponudbe svojim obstoječim naročnikom fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev podjetja lahko ponudi določeno blago z možnostjo plačila na obroke. Prodajalec (CATV Selnica-Ruše, d.o.o.) proda, naročnik (kupec) pa kupi določeno blago, še preden mu bo kupnina popolnoma izplačana, naročnik pa se zavezuje, da ga bo odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih. Plačilo na obroke pomeni brezobrestno plačilo blaga v največ 24-ih zaporednih mesečnih obrokih, kar se naročnik in prodajalec dogovorita z aneksom k že obstoječi naročniški pogodbi.

2 . člen

Prodajalec kupcu jamči:

3. člen

Kupnino je naročnik (kupec) dolžan plačati v zaporednih mesečnih obrokih, kot izhaja iz Pogodbe o prodaji blaga na obroke. Naročnik (kupec) lahko kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, razen stroškov izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine.

4. člen

Do nakupa izdelka s plačilom na obroke so upravičeni vsi obstoječi (najmanj 6 mesecev) polnoletni naročniki storitev KRS, ki sklenejo naročniško pogodbo za obdobje naslednjih 24 mesecev. Sklenitev naročniške pogodbe in aneksa za nakup opreme s plačilom na obroke je možna le z naročniki, ki so redni plačniki naročenih storitev skupine KRS. CATV Selnica-Ruše, d.o.o. sme skleniti aneks za nakup na obroke tudi z osebo, ki ne izpolnjuje vseh naštetih pogojev, če ta oseba, po Operaterjevi izključni presoji, lahko ustrezno prevzame vse obveznosti do CATV Selnice-Ruše, d.o.o. iz naslova nakupa blaga na obroke.

Razen, če je tako določeno v pogojih posamezne akcije, je nakup na obroke omogočen za največ en kos blaga oz. opreme na naročniško razmerje. Oddano povpraševanje na spletni strani trgovina.krs.si se procesira v poslovalnici naročniške službe. Prodajalec (CATV Selnica-Ruše, d.o.o.) lahko dodatno zahteva tudi instrument zavarovanja (npr. varščino) za obročno plačilo, ali da naročilo za nakup izdelka na obroke zavrne.

5. člen

Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec (CATV Selnica-Ruše, d.o.o.) odstopi od pogodbe, če pride »naročnik« (kupec) v zamudo z najmanj dvema zaporednima obrokoma, ki pomenita najmanj osmino kupnine. V primeru zamude »naročnika« (kupca) le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki, lahko prodajalec (CATV Selnica-Ruše, d.o.o.) razdre pogodbo ali pa namesto da bi odstopil od pogodbe, zahteva od »naročnika« (kupca), da plača ves ostanek kupnine po dodatnem petnajstdnevnem roku za plačilo. V primeru razveze pogodbe bo prodajalec (CATV Selnica-Ruše, d.o.o.) naročniku (kupcu) vrnil prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrnil nujne stroške, ki jih je imel za blago.

»Naročnik« (kupec) lahko odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu. Če se pogodba razveže, mora »naročnik« (kupec) vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe.

6. člen

Zahtevke za uveljavljanje morebitnih reklamacij, servisov in garancij, ki se nanašajo na odkupljene izdelke, so naročniki dolžni nasloviti na pooblaščene servise za posamezne znamke izdelkov.

7. člen

Za reševanje sporov velja pristojnost v skladu z naročniško pogodbo in/ali splošnimi pogoji posamezne storitve. V primeru, da pristojnost sodišča v navedenih dokumentih ni posebej dogovorjena, velja pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Mariboru.